Fascinujúca história Chetitov II.

DRUHÁ ČASŤ: STRET S EGYPTOM A CHETITSKÉ DEDIČSTVO

Fascinujúca Chetitská ríša patrila k najmocnejším civilizáciám staroveku, hoci jej význam sa odkryl len pomerne nedávno. Kým o objave a zrode Chetitov ste si mohli prečítať v prvej časti nášho článku, v druhej vám odhalíme vzťahy ríše s Egyptom, porozprávame si o bitke pri Kadeši aj o jednej z prvých mierových zmlúv na svete.

Stabilizovanie ríše a egyptská hrozba

Nový kráľ Muršiliš II. musel popri epidémii devastajúcej ríšu 20 rokov čeliť problémom so svojou nevlastnou matkou, babylonskou princeznou. Po smrti svojho manžela si ponechala politicky a nábožensky vplyvný titul najvyššej kňažky. Medzitým zomierajú kráľovi bratia, ktorí zastávali pozíciu vicekráľov v Aleppo a v Karkamiši. Zakrátko vážne ochorela aj kráľova manželka a do roka tiež zomrela. Orákulum potvrdilo, že na jej smrti mala podiel babylonská princezná, ktorú kráľ následne vyhnal z ríše.

Napriek osobným tragédiám, ktorým Muršiliš II. musel čeliť, ríšu sa mu podarilo udržať stabilnú a rozšíriť ju o nové územia na západe. Koncom jeho vlády sa na východe začína vynárať nová hrozba v podobe Asýrie, najväčšie nebezpečenstvo však naďalej predstavuje Egypt, kde sa dostáva na trón 19. dynastia a spolu s ňou najmocnejší faraón egyptských dejín, Ramzes II. Ambiciózny vládca sa chcel zapísať do histórie ako jeho predchodca Thutmose III. a túžil rozšíriť moc Egypta do Sýrie, križovatky starovekého sveta.

Bitka pri Kadeši

V priebehu štyroch rokov stabilizoval Ramzes vnútornú situáciu Egypta a následne sa sústredil na Sýriu, do ktorej začína v roku 1275 viesť svoje vojsko, ktorého súčasťou tiež vojaci vazalských štátov verných Egyptu. Chetitská moc pod vládcou najstaršieho syna Muršiliša II., kráľa Muvatalliša sa oproti tomu zdala slabou. Väčšie politické a vojenské nadanie prejavil jeho mladší brat Chattušili III., ktorý bol v detstve často chorľavý a stal sa tak kňazom bohyne Ištar. Viedol chetitské vojsko počas bojov v severných oblastiach, kde preukázal svoj talent vojenského veliteľa, pričom celý svoj úspech pripisoval bohyni, ktorá nad ním mala držať ochrannú ruku.

V roku 1274 p. n. l. sa Kadeš nachádzal pod vládou Chetitov, kým susedné Amurru kontrolovali Egypťania. Vernosť ostatných miest sa pravidelne prikláňala zo strany na stranu a Kadeš bol najstrategickejším mestom v Sýrii, rozloženým na hranici dvoch mocných ríš. V rámci prípravy na rozhodujúci boj Chetiti rozšírili svoju armádu o posádky z 18 vazalských štátov, vďaka čomu mali k dispozícii 37 tisíc peších vojakov a 3500 bojových vozov. Egyptská armáda bola naproti tomu rozdelená štyroch divízií nesúcich mená egyptských bohov Amón, Ré, Ptah a Set. Každú z nich tvorilo 5 tisíc mužov.

Chetiti sa z Anatólie vydali na juh do Sýrie pod vedením Chattušiliho, kým Ramzes viedol vojsko z Egypta na sever pozdĺž palestínskeho pobrežia. Tu však spravil strategickú chybu, nakoľko dve z jeho divízií putovali inou cestou a v prípade potreby sa tak mohol spoľahnúť len na polovicu svojej armády. V máji 1274 p. n. l. sa už Egypťania nachádzali v blízkosti Kadešu, kde zajali dvoch beduínov tvrdiacich, že Chetiti sa nachádzali severnejšie pri meste Aleppo, kam sa stiahli vyľakaní silou Ramzesovej armády.

Faraón presvedčený týmto klamstvom opäť rozdelil svoju armádu a tak sa divízia Amón sústredila severovýchodne od Kadešu, kým divízia Re zostala na južnom brehu rieky Orontes a Ptah a Set za nimi zaostávali na juhu. Egyťania neskoro zistili, že Chetiti boli v skutočnosti usadení neďaleko južného brehu Orontes, kde zaútočili na osamotenú divizíu Re. Vojaci, čo útok prežili utekali varovať faraóna, nasledovaní chetitskou armádou. V úplnej dominancii nad Sýriou tak Chetitom bránila už len posledná divizía Amón.

Ramzesovi sa však naďalej darilo udržiavať si svoju pozíciu a chetitská armáda prišla o vazalských vojakov, ktorí opustili svoje pozície. V tomto momente dorazili pre Egypťaňov posily a boj sa stal vyrovnanejším. Chetiti stratili príležitosť pre rozhodujúce víťazstvo a obe strany utrpeli v bitke pri Kadeši veľké straty. Chetitská armáda prišla o väčšinu bojových vozov, kým egyptské pešie vojsko sa nachádzalo v zlom stave. Egypťania si naproti tomu zachovali takmer všetky bojové vozy, zatiaľčo chetitská pešia posádka bola takmer nepoškodená. Obe strany si uvedomili nerozhodnosť bitky.

Následky bitky pri Kadeši

Ramzes preto stiahol svoju armádu späť do Egypta, kam ho Chetiti bez bojových vozor nemohli prenasledovať. Hoci nevyhrali v Kadeši úplne, podarilo sa im zničiť polovicu egyptskej armády a čoskoro získali mestá Amurru a Abba, čím sa obnovila chetitská vláda v regióne. Napätie počas nasledujúcich 16 rokov medzi Egyptom a Chetitskou ríšou ale zostávalo naďalej veľké.

Straty pri Kadeši odradili Ramzesa II. od pokračovania v expanzívnej politike a radšej sa tak sústredil na výstavbu svojich impozantných chrámov v Karnaku, Luxore či Abú Simbel. Tu jeho remeselníci zobrazili mnohé udalosti egyptských dejín, vrátane bitky pri Kadeši, v ktorej bol Ramzes vykreslený ako víťaz. Po 3 tisíc rokov boli tieto reliéfy jediným zdrojom informácií o bitke až do objavenia chetitského archívu v Chattušaš počiatkom 20. storočia, ktorý nám podal presnejší obraz o boji aj o jeho následkoch.

Počas spiatočnej cesty do Chattušaš sa Chattušili zastavil v chráme zasvätenom Ištar, aby sa poklonil svojej ochrannej bohyni a tu spoznal kultitovanú a charizmatickú dcéru miestneho kňaza menom Puduhepa, s ktorou sa zakrátko oženil. Stala sa nielen oddanou manželkou, matkou a kňažkou, ale aj najvplyvnejšou ženou chetitskej histórie.

Dva roky po bitke pri Kadeši, v roku 1272 p. n. l. kráľ Muvatalliš zomiera a novým vládcom sa stal jeho syn a synovec Chattušili, Muršili III., známy tiež ako Uritešup. Rastúcu moc svojho strýka považoval za hrozbu vlastnej vláde a tak ho pripravil o väčšinu pozemkov a titulov. Urazený Chattušili zhromaždil armádu a po krátkej občianskej vojne zvrhol svojho synovca a prebral trón. Tým bola opäť porušená proklamácia Telipinu a aby Chattušili nebol z jej porušenia obviňovaný, spísal dokument, v ktorom svoj čin ospravedlnil a ktorý možno považovať za prvý príklad písanej sebaobrany.

Úloha kráľovnej Puduhepa

Potom ako sa stáva kráľom Chattušilim III., pre Chetitskú ríšu nastáva čas mieru a prosperity. Aby si vládca upevnil silné politické väzby so susedmi, uzatváral kráľovské manželstvá a dohody, v ktorých zohrávala dôležitú rolu aj jeho manželka Puduhepa. Je známe, že tiež písala listy iným kráľom a pre korešpondenciu mala vlastnú pečať. Bola plne prítomná v záležitostiach ríše a občas vystupovala aj ako súdna autorita alebo radila svojmu manželovi v otázkach zahraničnej politiky.

Puduhepa sa zaujímala tiež o náboženstvo, ktoré v tom čase uctievalo množstvo bohov pochádzajúcich z rozličných kultúr a každé mesto disponovalo vlastným panteónom bohov. To bolo mätúce tak pre Chetitov ako aj susedné štáty predovšetkým v čase vytvárania mierových zmlúv, v ktorých museli byť bohovia uvádzaní. Puduhepa ako hlavná kňažka ríše prikázala zozbierať a katalogizovať náboženské texty, dozerala na rituály a organizovala mnohých bohov chetitského panteónu.

Mierová zmluva s Egyptom

Po desaťročí pri moci, už bola rastúca hrozba Asýrie na východe príliš veľká nato, aby ju Chattušili mohol ďalej ignorovať. Skôr než jej však čelil, rozhodol sa ustiť hranice s Egyptom, čím si zároveň posilnil vlastný obraz medzi poddanými. Jej význam si uvedomovali aj v Egypte a tak po dekádach rivality v roku 1259 p. n. l. chetitský kráľ Chattušili III. a egyptský faraón Ramzes II. podpisujú mierovú zmluvu. Jej chetitská verzia bola vytvorená v akkádskom jazyku a s pečaťami Chattušiliho a Puduhepy poslaná do Egypta, kde ju preložili do egyptského jazyka a vytesali do stien chrámu v Karnaku.

Egyptská verzia tiež spísaná v akkádskom jazyku bola poslaná do Chattušaš, pričom jej kópiu nájdeme nielen v Archeologickom múzeu v tureckom Istanbule, ale aj v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku, ako príklad jednej z najstarších mierových zmlúv na svete. Obe strany uzatvorenú zmluvu rešpektovali a na jej základe začali viesť korešpondenciu, z ktorej sa nám zachovali približne 100 listov, z toho 15 adresovaných priamo kráľovnej Puduhepa. Pre zaistenie dobrých vzťahov s Egyptom sa jedna z jej dcér za Ramzesa vydala a egyptský faraón sa tak stal zaťom chetitskému kráľovi.

Zánik ríše Chetitov

V nasledujúcich rokoch Chattušili upevnil hranice Chetitskej ríše sériou výbojov a spustil veľký stavebný program v Chattušaš, pričom niektoré z projektov boli dokončené počas vlády jeho syna Tudhaliya IV. Veľký vládca napokon zomiera v roku 1237, pričom jeho vláda predstavuje poslednú zlatú éru chetitskej ríše. Jej existenciu ohrozovala nielen stále prítomná Asýria na východe, ale aj rastúca moc vazalských štátov na západe a na severe.

Ríšu následne oslabila zlá úroda prinášajúca hladomor a Chetiti tak stratili výhodu nad svojimi vazalskými štátmi. V priebehu 30 rokov po smrti Chattušiliho tak bola kedysi najmocnejšia ríša Blízkeho Východu zredukovaná na malé kráľovstvo, ktorého pád bol rovnako záhadný ako jej vzostup k moci. Zdokumentovaná je už len vláda štyroch kráľov nasledujúcich Chattušiliho, pričom sa predpokladá, že Chetitská ríša spoločne s vazalskými štátmi v severnej Sýrii padla len dve generácie po tomto kráľovi.

Po kolapse ríše Chetiti opustili hlavné mesto a presunuli sa smerom na východ a na juh, čím Chattušaš postupne upadalo a už nikdy nedosiahlo svoju niekdajšiu slávu. Koniec ríše je zároveň koncom doby bronzovej v Anatólii a začiatkom temnej éry trvajúcej tri storočia. Tú nasledovala železná doba, antické Grécko, Rím, Byzantská ríša a neskoršie turecké osídlenie území, ktoré kedysi obývali Chetiti.

Chetiti ovplyvnili ďalšie národy Blízkeho Východu svojim panteónom bohov, právnym systémom, mytológiou aj organizáciou armády. Tým, že Chetiti absorbovali mnohé prvky od susedných civilizácií, zachovali ich dedičstvo pre nasledujúce kultúry. Zároveň vďaka svojim zmluvám a dohodám ukázali, že diplomacia môže byť pri udržaní vplyvu a moci štátu rovnako efektívna ako vojenská sila.

_____________

Autorka: Monika Nosková

Zdroj: dokumentárny film Hittites (2003)

Obrázok: warlordgames.com/wp-content/uploads/2014/06/Hittite-Chariots-600×421.jpg

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.